N E W S L E T T E R  T K i W

A R T Y K U Ł Y

 

KATEGORIA: prawo administracyjne

- Ratyfikacja trójstronnej Umowy z dnia 19 września 2014 roku polsko-litewsko-ukraińskiej o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej (maj 2015)

- Zmiany w prawie budowlanym – usprawnienie procesu budowlanego (kwiecień 2015)

- Dowody osobiste do wymiany? (luty 2015)

- Nowe Prawo o aktach stanu cywilnego (listopad 2014)

- Zmiana ustawy o transporcie kolejowym – ułatwienia w uzyskiwaniu zezwoleń (lipiec 2014)

- Zmiany dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej (czerwiec 2014)

- Nowa ustawa o cudzoziemcach (maj 2014)

- Ujednolicenie procedur w zakresie e-kontaktu z administracją (maj 2014)

- Sprawdź dowolny pojazd w Internecie (kwiecień 2014)

- Uruchomienie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (marzec 2014)

- NSA: przedsiębiorca musi się liczyć z wpisaniem na listę dłużników (marzec 2014)

- Zarządca może samodzielnie złożyć pozew o zapłatę przeciwko członkowi wspólnoty (grudzień 2013)

- Pierwsze mieszkanie dla ludzi młodych (grudzień 2013)

- Nowe mechanizmy ochrony miejsc pracy (listopad 2013)

- Zniesienie obowiązku przechowywania numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego (październik 2013)

- Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (wrzesień 2013)

- Projekt budowlany z obligatoryjną analizą dotyczącą możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii (sierpień 2013)

- Nowe obowiązki związane z zagospodarowaniem odpadami (lipiec 2013)

–|–

Ratyfikacja trójstronnej Umowy z dnia 19 września 2014 roku polsko-litewsko-ukraińskiej o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej

 Maj 2015 r.

Dnia 2 maja 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę ratyfikującą Umowę zawartą pomiędzy Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej o wielkości Brygady (od 3 do 6 tys. żołnierzy). Celem niniejszego porozumienia ma być zacieśnienie regionalnej współpracy wojskowej, co stanowić ma podwaliny do ewentualnego stworzenia po 2016 roku Grupy Bojowej Unii Europejskiej.

Ta wielonarodowa Jednostka ma mieć zdolności brygady ogólnowojskowej. Ma być zdolna do przerzutu i samodzielnego prowadzenia operacji militarnych lub współuczestnictwa w nich. Państwa ją tworzące zobowiązały się do zapewnienia jej ciągłego wsparcia w warunkach operacyjnych przez okres co najmniej 6 miesięcy. Natomiast sama Jednostka ma być samowystarczalna przez okres 30 dni na wszystkich płaszczyznach zaopatrzenia w rejonie przeprowadzanych operacji niezależnie od panujących tam warunków klimatycznych (za wyjątkiem arktycznych). Dowództwo nowotworzonej Jednostki wojskowej będzie utworzone w Lublinie.

Jednostka ta będzie dostępna na potrzeby międzynarodowych operacji prowadzonych na podstawie mandatu Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Pododdziały wchodzące w skład Jednostki będą nadal stacjonowały w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji, natomiast Jednostka będzie przeprowadzała wspólne ćwiczenia i manewry.

W odniesieniu do zobowiązań Polski dotyczących finansowania Jednostki w części, będą one wykonywane ze środków, którymi dysponuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

(Maciej Księżarczyk)

ŹRÓDŁO

–|–

Zmiany w prawie budowlanym – usprawnienie procesu budowlanego

 Kwiecień 2015 r.

W dniu 16 marca 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja w szczególności zniesie obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany jest w dotychczasowym stanie prawnym. Katalog obiektów budowlanych, których budowa wymagać będzie zgłoszenia, a nie jak dotychczas – uzyskania pozwolenia na budowę, obejmuje między innymi:

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m ² powierzchni działki;
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m ², przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jeden na każde 500 m ² powierzchni działki;
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m ²;
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m

Uproszczeniu i skróceniu procedury budowlanej służyć ma również rezygnacja z obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem nowego brzemienia art. 82b ustawy – Prawo budowlane, które wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku w zakresie prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także rejestru zgłoszeń budowy.

(Patrycja Bądek)

ŹRÓDŁO

–|–

Dowody osobiste do wymiany?

 Luty 2015 r.

Z 1 stycznia na 1 marca 2015 roku został przesunięty termin wejścia w życie przepisów, na mocy których będzie można składać wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego i odebrać go w dowolnej gminie na terenie kraju. Wówczas dopiero zaczną obowiązywać nowe wzory dowodów osobistych.

Zgodnie z nową ustawą o dowodach osobistych do 1 marca 2015 roku nie będą wydawane nowe wzory dowodów osobistych. Po 1 stycznia 2015 roku dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność – wprowadzenie nowych wzorów dowodów osobistych nie dotknie tych, którzy mają jeszcze ważne dokumenty.

Dowód osobisty trzeba wymienić w przypadku:

 • zmiany danych (na przykład adresu – po przeprowadzce lub nazwiska – po ślubie),
 • uszkodzenia dokumentu, które utrudnia ustalenie tożsamości (na przykład przetarcie lub pęknięcie),
 • upływu terminu ważności.

Nowy dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Format i wymiary pozostaną takie same jak dotychczas, natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. Dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie także pełnomocnik.

(Katarzyna Łukaszewska)

ŹRÓDŁO

–|–

Nowe Prawo o aktach stanu cywilnego

 Listopad 2014 r.

Dnia 10 października 2014 roku Sejm uchwalił nowe Prawo o aktach stanu cywilnego – kompleksową regulację, która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 1986 roku. Zasadniczym jej celem jest podniesienie jakości rejestracji stanu cywilnego oraz poprawa sprawności procesów administracyjnych, realizowanych przez państwo jako rejestratora zdarzeń. Cel ten zostanie osiągnięty przez zapewnienie wszystkim kierownikom urzędów stanu cywilnego w Polsce możliwości prowadzenia od dnia 1 stycznia 2015 r. rejestracji stanu cywilnego w postaci elektronicznej.

Zgodnie z projektem ustawy od dnia 1 stycznia 2015 r. wszystkie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego będą ewidencjonowane wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a akty stanu cywilnego sporządzone dotychczas w postaci papierowej będą przenoszone do systemu stopniowo, np. w wyniku dokonania zmian w akcie stanu cywilnego.

Ustawa liberalizuje zasady zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego. Ustawa

Ponadto projektodawca dąży do usprawnienia i uproszczenia postępowań związanych z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego. W tym m.in. przewidziano:

 • odejście od decyzji administracyjnych na rzecz czynności materialno-technicznych zakończonych wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego; będzie to dotyczyło m.in. transkrypcji, czy odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
 • wyodrębnienie tzw. rejestr uznań, który będzie obejmował oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa;
 • liberalizację zasad zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo – będzie to możliwe pod warunkiem, że miejsce ślubu umożliwi zachowanie uroczystej formy oraz zapewni bezpieczeństwo uczestników.
 • zastąpienie postępowań sądowych procedurą administracyjną w sprawach sprostowania aktu stanu cywilnego na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub wcześniejszych aktów stanu cywilnego prowadzonych dla osoby albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych, w oparciu o inne dokumenty, co znacznie skróci i uprości tego rodzaju postępowania.

Projektowane regulacje mają przyczynić się do poprawy jakości rejestracji stanu cywilnego, co przełoży się na podniesienie bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego.

(Małgorzata Kowalska)

ŹRÓDŁO

–|–

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym – ułatwienia w uzyskiwaniu zezwoleń

 Lipiec 2014 r.

Nowelizacją ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Ustawodawca chce usunąć dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne i jednoznacznie wyłączyć stosowanie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym przy wydawaniu decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym. W efekcie, organ wydający decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie jest zobowiązany do sprawdzenia wniosku pod kątem zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wszystko to ma usprawnić procedury służące realizacji inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie kolejowym.

Nowelizacja przewiduje m.in. odejście od obowiązku składania do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksplantacji pojazdów kolejowych, co służyć ma przyspieszeniu postępowań administracyjnych i szybszemu wprowadzaniu pojazdów kolejowych do eksploatacji. Ponadto nowelizacja wprowadza obowiązek załączania przez wnioskodawcę dokumentów dotyczących dopuszczenia pojazdów kolejowych do eksploatacji na informatycznym nośniku danych.

Podkreślić należy, że wszelkie postępowania o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego, które zostały wszczęte przed dniem wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji będą toczyć się według przepisów dotychczasowych.

Przedmiotowa zmiana ustawy została już podpisana przez Prezydenta RP i wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Maciej Księżarczyk)

–|–

Zmiany dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej

 Czerwiec 2014 r.

Z dniem 15 czerwca 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 marca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 619).

Ustawa ta wprowadza zmiany w funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej, umożliwiając udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym zakresie także przez lekarzy pediatrów oraz internistów, co bez wątpienia wpłynie pozytywnie na jakość i dostępność świadczonej pomocy medycznej. Dotychczas świadczenia takie mogły być udzielane tylko przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej, odbywających szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie lub posiadających specjalizację II stopnia z medycyny ogólnej.

To również szansa dla młodych lekarzy internistów oraz pediatrów, którzy wraz z wejściem nowych przepisów będą mogli udzielać świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zarówno w formie samodzielnych poradni podstawowej opieki zdrowotnej, jak i na podstawie umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie swoich kwalifikacji, jeśli potwierdzą je odpowiednimi dokumentami.

Nowelizacja wprowadza również zmianę dotyczącą prawa wyboru nie tylko lekarza (pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, jak dotychczas), lecz również świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ustawa modyfikuje też definicję podstawowej opieki zdrowotnej, obejmując nią także świadczenia z zakresu chorób wewnętrznych.

(Natalia Mika)

–|–

Nowa ustawa o cudzoziemcach

 Maj 2014 r.

Z dniem1 maja 2014 r. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r.), które mają na celu ułatwić proces legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce. Omawiane przepisy zastąpiły dotychczasowe regulacje i wprowadziły zmiany m.in. do ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W miejsce do tej pory używanych pojęć ustawa wprowadza zmianę nazewnictwa ustanawiając „zezwolenie na pobyt czasowy” oraz „zezwolenie na pobyt stały”. Istotną zamianą jest również wydłużenie maksymalnego okresu zezwolenia na pobyt czasowy, które udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obecnie nie dłuższy niż 3 lata. Pozostawiono natomiast możliwość przedłużania zezwolenia na kolejne okresy. Na podstawie art. 105 ww. ustawy cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy w każdym momencie, nie później jednak niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. Cudzoziemiec nie będzie zatem odtąd zmuszony, aby opuścić terytorium Polski w przypadku, gdy wojewoda nie wydał zezwolenia na pobyt do końca okresu ważności wizy lub zezwolenia. W rozdziale II ustawy wprowadzono natomiast „zezwolenie na pobyt i pracę”, którego udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy, a cudzoziemiec spełnia łącznie warunki m. in. dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, miejsca zamieszkania, przysługującego mu wynagrodzenia. Nastąpiły również zmiany w zakresie postępowania w sprawie wydalania cudzoziemców z Polski. Wojewoda informuje organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca o cofnięciu zezwolenia na pobyt stały, gdy decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. W tym przypadku to organ Straży Granicznej ustala, czy zachodzą przesłanki do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Decyzja ta zastąpiła dotychczas odrębne decyzje o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Polski oraz o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia Polski.

(Patrycja Bądek)

–|–

Ujednolicenie procedur w zakresie e-kontaktu z administracją

 Maj 2014 r.

Z dniem 11 maja 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Celem wprowadzonych zmian jest przede wszystkim ujednolicenie obowiązujących standardów.

W terminie 6 miesięcy od dnia opublikowania ustawy, tj. do dnia 10 sierpnia 2014 r. urzędy zostały zobowiązane do posługiwania e-skrzynkami podawczymi o jednolitym wzorze. Zmiana ta, w ocenie ustawodawcy, przyczyni się do ułatwienia korespondencji elektronicznej obywateli z urzędami.

Kolejnym elementem zmian jest nałożenie na urzędy obowiązku zgłaszania wzorów dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium wraz ze specyfikacja usługi, która z wykorzystaniem tych dokumentów może zostać zrealizowana oraz obowiązku zgłoszenia wzorów elektronicznych formularzy.

Znowelizowana ustawa ma doprowadzić także do ułatwienia korzystania przez obywateli z platformy ePUAP. Warunkiem korzystania z profilu zaufanego jest konieczność osobistego potwierdzenia jego rejestracji na platformie, co dotychczas wymagało udania się do urzędu. Ustawa poszerza sieć miejsc, które oferować będą możliwość potwierdzenia profilu zaufanego (będą to min. urzędy pocztowe, banki).

Co istotne ustawa zrównuje elektroniczny sposób komunikowania się z urzędem (dotyczy pism podpisanych profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, a nie wyłącznie e-maila) z drogą tradycyjną. Organ otrzymujący pismo drogą elektroniczną jest zobowiązany kontynuować korespondencje w ten właśnie sposób.

Ustawa wprowadziła możliwość udzielenia pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego (w ramach postępowań prowadzonych na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej).

(Anna Borgosz)

–|–

Sprawdź dowolny pojazd w Internecie

 Kwiecień 2014 r.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym została już podpisana przez Prezydenta RP, a dotyczy przepisów o centralnej ewidencji pojazdów i polega na stworzeniu możliwości rozwoju e-usług świadczonych drogą elektroniczną dla obywateli i przedsiębiorców. Obecnie dane dotyczące pojazdu mogą być udostępniane jedynie wybranym podmiotom, a i ci po złożeniu odpowiedniego wniosku zmuszeni są czekać na jego rozpatrzenie. Wprowadzane zmiany umożliwią dostęp do informacji o pojeździe każdemu zainteresowanemu i natychmiastowo.

Dla uzyskania danych i informacji o pojeździe niezbędnym będzie podanie  numeru nadwozia VIN, daty pierwszej rejestracji oraz numeru rejestracyjnego pojazdu. Udostępniane będą jedynie dane o pojeździe, a nie o właścicielu lub posiadaczu auta. Usługa ta będzie bezpłatna.

Dzięki wprowadzonym zmianom w przepisach o centralnej ewidencji pojazdów będzie możliwe sprawdzenie takich informacji, jak: marki, modelu, roku produkcji, daty pierwszej rejestracji, terminu badania technicznego i odczytu licznika przebiegu pojazdu w momencie jego badania oraz danych o miejscu zarejestrowania, a także liczby właścicieli pojazdu. Udostępniona będzie także informacja o tym, że pojazd został zgłoszony jako skradziony, o ubezpieczeniu pojazdu, jak również dane o pojemności i mocy silnika, dopuszczalnej masie i ładowności, liczbie miejsc.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Maciej Księżarczyk)

–|–

Uruchomienie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej

Marzec 2014 r.

Dnia 10 marca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2013.1474). Nowelizacja ma na celu uruchomienie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej. Zmiany polegają na określeniu norm technicznych umożliwiających działanie i prowadzenie CRIP.

Ustawodawca wykluczył z zakresu zastosowania przepisów ustawy centralną bazę danych ksiąg wieczystych, Krajowy Rejestr Karny, Krajowy Rejestr Sądowy oraz rejestr zastawów. Dane w nich zgromadzone nie stanowią zatem „zasobu informacyjnego” w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i jako takie nie będą udostępniane w centralnym repozytorium. Ustawa nakłada ponadto na Ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązek stworzenia strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, zapewniającej dostęp  do  informacji publicznej oraz możliwość jej przeszukiwania w Scentralizowanym Systemie Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP).

Dostęp do systemu jest nieodpłatny, a przeszukiwanie informacji publicznych może się odbywać zarówno według kryteriów przedmiotowych, jak i podmiotowych. Stworzona strona ma także zapewniać dostęp do centralnego repozytorium, co będzie umożliwiać szybkie odnalezienie poszukiwanych informacji.

(Patrycja Bądek)

–|–

NSA: przedsiębiorca musi się liczyć z wpisaniem na listę dłużników

Marzec 2014 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym w dniu 21 lutego 2014 r., w sprawie sygn. akt I OSK 2463/12, orzekł, iż do rejestru dłużników może zostać wpisana nawet osoba nieposiadająca długu, gdyż Generalny Inspektor Ochrony Danych nie ma obowiązku sprawdzać, czy umowy stanowiące podstawę sprzedaży wierzytelności spółkom windykacyjnym są ważne.

Powyższe orzeczenie jest rezultatem sporu między jednym z przedsiębiorców a spółką windykacyjną, której przedsiębiorca zarzucił bezprawne przetwarzanie danych osobowych swoich klientów i skierował przeciwko niej skargę do GIODO. Ten odmówił jednakże uwzględnienia wniosku skarżącego, gdyż – zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych – nie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy dana wierzytelność faktycznie istnieje, a jedynie do zbadania, czy określone dane powinny być przetwarzane.

Jak ponadto argumentował GIODO, art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie uzasadniony cel przetwarzania uznaje dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem inspektora, udostępnienie przez spółkę windykacyjną na stronie internetowej danych osobowych skarżącego nie może być oceniane jako naruszające jego prawa i wolności. Skarżący, jako dłużnik, musi się bowiem liczyć się z tym, że popadając w zwłokę w spełnieniu zobowiązania, jego prawo do prywatności może zostać ograniczone ze względu na dochodzenie przez wierzyciela należnych kwot.

Powyższą opinię podzielił zarówno WSA, oddalając skargę złożoną przez przedsiębiorcę, jak również NSA, który w wyroku z dnia 21 lutego 2014 r., sygn. akt I OSK 2463/12, powtórzył argumenty Sądu I instancji. Według NSA skarżący nie wykazał, że doszło do rażącego naruszenia prawa. Sąd podkreślił, że podmiot gospodarczy, który popada w zadłużenie musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi takiej sytuacji.

(Anna Zakrzewska-Skup)

ŹRÓDŁO

–|–

Zarządca może samodzielnie złożyć pozew o zapłatę przeciwko członkowi wspólnoty

Grudzień 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 24 października 2013 roku, sygn. akt III SA/Kr 356/13 rozstrzygnął wątpliwości interpretacyjne w przedmiocie tego, czy sobota ma być uznawana za dzień roboczy w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r., Nr 16, poz. 60 z późn. zm.). Sąd jednoznacznie uznał, że sobota nie jest dniem roboczym w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, zatem pobieranie opłaty tego dnia za parkowanie pojazdów samochodowych w płatnej strefie jest niezgodne z prawem.

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny zajął stanowisko, że skoro sobota powinna być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, to mając na uwadze zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa, należy soboty w ten sam sposób traktować na gruncie tej samej gałęzi prawa – prawa administracyjnego, a więc m.in. na gruncie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny trafnie wskazał, że stanowisko przeciwne spowodowałoby swego rodzaju pułapkę dla obywatela, spowodowaną niejednolitą wykładnią przepisu i na kanwie nagromadzonych wokół niego wątpliwości interpretacyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny przypomniał, że obowiązki nakładane na obywateli muszą wynikać z jednoznacznych przepisów prawa i niedopuszczalna przy tym jest rozszerzająca interpretacja takich przepisów.

(Natalia Mika)

ZOBACZ ORZECZENIE

–|–

>Pierwsze mieszkanie dla ludzi młodych

Grudzień 2013 r.

23 listopada weszła w życie ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.

Na mocy nowych przepisów z finansowego wsparcia państwa będą mogły skorzystać małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne do 35. roku życia. W przypadku małżeństw ograniczenie wiekowe będzie dotyczyć  młodszego małżonka.  Kredyt będzie udzielany w złotówkach.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby, które kupują mieszkanie lub dom jednorodzinny na rynku pierwotnym. Cena mieszkania nie będzie mogła przekraczać kwoty otrzymanej po pomnożeniu współczynnika 1,1 przez metraż mieszkania i średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu wybudowania 1 m2 mieszkania obowiązujący w gminie, na terenie której jest ono położone. Ustawa wprowadza również ograniczenia dotyczące wielkości mieszkania – dopłatą mogą być objęte maksymalnie 50 m2,  samo mieszkanie zaś nie będzie mogło być większe niż 75 m2, a dom jednorodzinny niż 100 m2. Osoby  wychowujące przynajmniej trójkę dzieci będą miały prawo do zakupu w ramach programu mieszkania o powierzchni 85 m2 lub domu o powierzchni 110 m2.

Dofinansowanie wkładu własnego dla singli i rodzin bezdzietnych ma wynosić 10 proc. powyższej kwoty, a dla osób wychowujących przynajmniej jedno dziecko – 15 proc.

Na dodatkową pomoc w postaci spłaty części kredytu mogą liczyć osoby , u których w ciągu 5 lat od kupna mieszkania pojawi się trzecie lub kolejne dziecko. Taka pomoc może zostać udzielona tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.

Nowa ustawa przyznaje również prawo ubiegania się o zwrot podatku VAT na materiały budowlane w przypadku budowy domu systemem gospodarczym.

Przepisy ustawy weszły w życie 23 listopada z wyjątkiem przepisów odnoszących się do uchylenia ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

(Dominika Fijał)

PRZEJDŹ DO USTAWY

–|–

Nowe mechanizmy ochrony miejsc pracy

Listopad 2013 r.

Dnia 21 listopada 2013 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Wprowadza ona regulacje zabezpieczające przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego.  Określa zasady przyznawania i wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz dofinansowywania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Dofinansowanie, o którym mowa w ustawie, stanowi bezzwrotną pomoc de minimis, którą przedsiębiorca może otrzymać jako świadczenia mające służyć ochronie miejsc pracy pracowników, z wyłączeniem pracowników dla których otrzymał już inną pomoc de minimis.

Z tych świadczeń skorzystać mogą przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych (rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług) łącznie nie mniejszy niż o 15 proc. w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z FGŚP, do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Ponadto przedsiębiorca nie może, co do zasady, zalegać z zobowiązaniami podatkowymi, składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, a także nie może spełniać przesłanek kwalifikujących do ogłoszenia upadłości.

Organem, do którego przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami, jest właściwy dla siedziby przedsiębiorcy marszałek województwa. Świadczenia będą udzielane maksymalnie na okres 6 miesięcy, a ich wypłata nastąpi po zawarciu odpowiedniej umowy o wypłacie świadczeń oraz złożeniu wykazu pracowników uprawnionych do pomocy.

Przedsiębiorca, który zawarł umowę o wypłatę świadczeń, może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy pod warunkiem, że szkolenie jest uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy. Dofinansowanie to wynosi 80 proc. kosztów szkolenia podjętego przez pracownika w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Nieukończenie szkolenia z winy pracownika lub rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika skutkować będzie obowiązkiem zwrotu całej kwoty dofinansowania przez przedsiębiorcę.

Niewykonanie zawartej umowy o wypłacie świadczeń, umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia lub niepoddanie się kontroli w zakresie realizacji ich postanowień skutkuje obowiązkiem zwrotu uzyskanych funduszy wraz z odpowiednimi odsetkami.

(Maciej Księżarczyk)

LINK DO USTAWY

–|–

Zniesienie obowiązku przechowywania numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego 

Październik 2013 r.

W dniu 27 września 2013 r. Sejm przyjął przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Przyjęte przepisy znoszą spoczywający na przedsiębiorcach obowiązek przechowywania numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których opublikowane są ogłoszenia dotyczące danego przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę zmiany sposobu rozpowszechniania Monitora, zapewniające powszechny dostęp on-line do treści ogłoszeń w nim zamieszczonych, dalsze utrzymywanie tego obowiązku było niezasadne. Wprowadzona zmiana będzie praktycznym ułatwieniem dla przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności.

Przeglądanie egzemplarzy Dziennika Urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy możliwe jest pod adresem: Link do przeglądarki DU MSiG.

(Anna Zakrzewska-Skup)

–|–

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Wrzesień 2013 r.

1 września 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych  ustaw. Celem nowelizacji jest zrównanie praw ubezpieczonych w czasie sprawowania opieki nad dziećmi bez względu na rodzaj zatrudnienia. Nowelizacja rozszerza krąg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem – będą to osoby, które zrezygnują z działalności zarobkowej, czyli np. pozarolniczej działalności gospodarczej czy pracy na umowę zlecenie. Składki za te osoby, podobnie jak w przypadku pracowników na urlopach wychowawczych, finansowane będą w całości z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS.

Ustawa przewiduje, że m.in. przedsiębiorcy i zleceniobiorcy sprawujący opiekę nad dziećmi będą mogli skorzystać z rozwiązań analogicznych do tych przysługujących pracownikom na mocy przepisów Kodeksu pracy dotyczących urlopu wychowawczego. Oznacza to, że z budżetu państwa będą za te osoby opłacane składki emerytalno-rentowe przez okres do 3 lat, nie później niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.

Nowe przepisy wprowadzają różne podstawy wymiaru składek dla osób, które zrezygnowały z pracy, aby zająć się wychowaniem dzieci. Dla osób z co najmniej 6-miesięcznym stażem ubezpieczeniowym bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem będzie to co do zasady 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast w przypadku osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny podstawa wymiaru składek wyniesie 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, za osoby z minimum półrocznym stażem ubezpieczeniowym budżet państwa zapłaci składki emerytalne, rentowe i zdrowotne. W pozostałych przypadkach, tj. osób dotąd nieubezpieczonych, ze stażem krótszym niż 6 miesięcy oraz bezrobotnych, finansowane będą tylko składki na ubezpieczenie emerytalne.

Osoby, które nie były dotychczas ubezpieczone, będą mogły wybrać system ubezpieczeń (ZUS lub KRUS) w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeśli wybiorą KRUS, będą podlegały ubezpieczeniom na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Nowelizacja zawiera również regulacje dotyczące objęcia ubezpieczeniem społecznym, finansowanym ze środków publicznych, osób wychowujących dzieci i jednocześnie ubezpieczonych w systemie rolniczym.

(Dominika Fijał)

LINK DO ZMIANY USTAWY

–|–

Projekt budowlany z obligatoryjną analizą dotyczącą możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii

Sierpień 2013 r.

Dnia 2 lipca 2013 roku ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dotychczas analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy zaopatrzeniu budynków w energię i ciepło była obowiązkowa w stosunku do projektów budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2. Zgodnie z wprowadzoną przez nowelizację zmianą obowiązek przeprowadzenia analizy będzie dotyczył wszystkich projektów budynków, o ile dostępne będą techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości. Analiza będzie miała na celu wykazanie, czy możliwe będzie wykorzystanie wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe oraz pompy ciepła. Rozporządzenie precyzuje także zakres przeprowadzanej analizy, która ma wykazywać m. in. roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, dostępne nośniki energii, warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych, obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię oraz wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

Nowelizacja stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 3 października 2013 roku.

(Anna Zakrzewska-Skup)

LINK DO ROZPORZĄDZENIA

–|–

Nowe obowiązki związane z zagospodarowaniem odpadami

Lipiec 2013 r.

W dniu 13 czerwca 2013 roku parlament przyjął ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki związane zagospodarowaniem odpadami. Zgodnie z nowymi uregulowaniami każdy przedsiębiorca wprowadzający (tj. między innymi produkujący, dystrybuujący, eksportujący, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy itd.) opakowane towary zobligowany będzie do wpisania się do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wysokość opłaty rejestrowej i rocznej, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, wynosi od 50 do 2.000,00 zł.
Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach musi zapewnić ich odzysk, a rozliczenie z tego obowiązku następować będzie pod koniec każdego roku kalendarzowego. Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do tego obowiązku będą zobligowani do uiszczenia tzw. opłaty produktowej (szczegółowe jej stawki zostaną określone przez ministra środowiska oraz ministra finansów, jednakże zgodnie z ustawą, maksymalna stawka opłaty produktowej dla opakowań wynosić będzie 4,50 zł za 1 kg.). Warto podkreślić, że przedsiębiorcy, którzy rocznie wprowadzają na rynek do 1 tony opakowań będą zwolnieni z opłaty produktowej w ramach pomocy de minimis.
W celu udokumentowania wykonywanych obowiązków przedsiębiorcy prowadzić będą ewidencję obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadzili do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym.
Ponadto, każdy przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązany będzie do sporządzenia i przedstawienia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, które zawierać powinno między innymi informację o masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów materiałów z jakich zostały wykonane, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych czy też masie wywiezionych za granicę opakowań. Co więcej, wprowadzający produkty w opakowaniach obowiązani będą do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
Powyższe obowiązki podlegać będą kontroli marszałka województwa, a uchylanie się od nich skutkować będzie karami administracyjnymi, głównie pieniężnymi.

(Magdalena Włudarczyk & Dominika Fijał)

LINK DO USTAWY