N E W S L E T T E R  T K i W

A R T Y K U Ł Y

 

KATEGORIA: prawo finansowe

- Zmiany w nadzorze nad rynkiem finansowym (luty 2014)

–|–

Zmiany w nadzorze nad rynkiem finansowym

W dniu 17 stycznia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie ochrony interesów konsumentów korzystających z usług instytucji finansowych, w tym tzw. parabanków.

Zgodnie z nowymi przepisami Komisja Nadzoru Finansowego będzie uprawniona do wykorzystywania do celów zarówno edukacyjnych, jak  i informacyjnych publiczne środki masowego przekazu do publikowania komunikatów i ostrzeżeń.

W ustawie o kredycie konsumenckim projekt zmienia definicję stopy oprocentowania kredytu oraz poszerza przepisy w zakresie oceny zdolności kredytowej.

Wprowadzone zmiany nakładają na KNF obowiązek publikowania na swojej stronie internetowej tzw. ostrzeżeń publicznych zawierających informacje o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w stosunku do podmiotów prowadzących nielegalną (tj. bez zgody KNF) działalność np. bankową. Informacje będą zamieszczane na wyodrębnionej stronie internetowej Komisji pod nazwą „Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”.

(Dominika Fijał)