M O N O G R A F I E:

- „Wybrane aspekty podatkowe obrotu nieruchomościami (wyd. 2011), której współautorem jest partner zarządzający kancelarią adwokat Grzegorz Tyniec oparta jest na długoletniej praktyce zawodowej. Pozycja ta służy podsumowaniu zebranego dotychczas doświadczenia opartego na prowadzonych sprawach klientów kancelarii i nie tylko. Uniwersalność poruszanych zagadnień oraz sposób ich zaprezentowania z całą pewnością pomoże każdemu w poszukiwaniu odpowiedzi na niektóre zagadnienia natury prawnopodatkowej.

 

P U B L I K A C J E:

 1. „Regulacja prawna zagadnienia bezpłatnych egzemplarzy bibliotecznych w ustawodawstwie polskim”, ZNUJ PWiOWI 1997, z. 68, s. 125-139.
 2. „Karalne rozpowszechnianie materiałów prasowych i prasy zabezpieczonej”, ZNUJ PWiOWI 1996, z. 68,  s. 73-85.
 3. „Regulacja prawna dotycząca bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych”, Zeszyty Prasoznawcze 1997, nr 3-4, s. 92-99.
 4. „Wpływ zgody dysponenta dobra na przestępność przywłaszczenia autorstwa”. ZNUJ PWiOWI 1997, z. 69, s. 185-195.
 5. „Prawnokarna ochrona znaków towarowych”, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1997, nr 2, s.37-55.
 6. „Projektowane zmiany w przepisach karnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, ZNUJ PWiOWI 1999, z. 71, s. 165-196.
 7. „Procedury karne i kary”, [w:] “Własność Intelektualna w Światowej Organizacji Handlu”, praca zbiorowa pod. redakcją J. Barty i M. Markiewicza, s. 181-196.
 8. „Ochrona informacji i programów komputerowych w nowym kodeksie karnym”, [w:] “Prawo Autorskie a Postęp Techniczny” praca zbiorowa pod redakcją J. Barty i M. Markiewicza, s. 197-221.
 9.  „Zmiany w przepisach karnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i ich następstwaw odniesieniu do porozumiewania się za pomocą sieci komputerowych” [w:] „Prawo komputerowe w praktyce” praca zbiorowa pod red. M. Skrucha i B. Fischera.
 10. „Prawo karne komputerowe a ochrona własności intelektualnej” [w:] „Prawo komputerowe w praktyce” praca zbiorowa pod red. M. Skrucha i B. Fischera.
 11. Zmiany w przepisach karnych dotyczących ochrony własności intelektualnej, [w:] Prawo komputerowe w praktyce, pod red. B. Fischera i M. Skrucha, Warszawa: VerlagDashöffer 2000, ss. 23.
 12. „Karna ochrona uczciwości i konkurencji”, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2000, nr 2, s. 5-32.
 13. „Egzemplarze obowiązkowe dla celów bibliotecznych”, [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001, s. D/1-D/27 (Prasa drukowana).
 14. „Ochrona dzieci i młodzieży”, [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001 (aktualizacja 2002), s. B/1-B/31 (Szczególne obowiązki mediów). Aktualizacja 2002 (B/1-B/31)
 15. „Podmioty odpowiedzialne za popełnienie przestępstwa za pośrednictwem prasy, radia lub telewizji”, [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001 (aktualizacja 2002), s. A/1-A/49 (Odpowiedzialność prawna).
 16. „Przepisy karne zawarte w ustawie prawo prasowe”, [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001 (aktualizacja 2002),  s. B/1-B/57 (Odpowiedzialność prawna).
 17. „Odpowiedzialność przewidziana w ustawie o radiofonii i telewizji”, [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001 (aktualizacja 2002),  s. C/1-C/28 (Odpowiedzialność prawna)
 18. „Przepisy karne w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001 (aktualizacja 2002: s. D/1-D/25, aktualizacja 2003: D/1-D/27) (Odpowiedzialność prawna).
 19. „Przepisy karne dotyczące reklamy”, [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001 (aktualizacja 2002),  s. E/1-E/22 (Odpowiedzialność prawna).
 20. „Karna ochrona znaków towarowych”, [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001 (aktualizacja 2002),  s. F/1-F/19 (Odpowiedzialność prawna).
 21. „Odpowiedzialność karna za naruszenie postanowień ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, [w:] Prawo mediów (+ CD-ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2001 (aktualizacja 2002),  s. G/1-G/43 (Odpowiedzialność prawna).
 22. „Przepisy karne w ustawie o ochronie danych osobowych”, [w:] Prawo komputerowe w praktyce, pod red. B. Fischera i M. Skrucha, Warszawa: VerlagDashöffer 2002, ss.48.
 23. „Przestępstwa w prawie własności przemysłowej”, Prokuratura i Prawo 2001, nr 10, s. 87-99
 24. „Ochrona dzieci i młodzieży”, [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: 2005, s. 488-502.
 25. „Egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek, [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: 2005, s. 112-133.
 26. „Odpowiedzialność karna”, [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa 2005, s. 710-748.
 27. „Wybrane problemy stosowania art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej”, Prokuratura i Prawo 2005, nr 10, s. 82-95.
 28. „Dziennikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego komunikowania”, monografia w serii: Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej, zeszyt 90, Kraków 2005, ss 479.
 29. „Odpowiedzialność karna dziennikarza za zniesławienie”, [w:] „Polskie media w jednoczącej się Europie”, pod red. I. Dobosz i B. Zając, s. 17-31.
 30. „Karna ochrona prawa do informacji publicznej”, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2005, nr 2, s.147-175.„Ochrona małoletnich a wolność prasy”, [w:] „Media a demokracja”, pod red. L. Pokrzyckiej i W. Micha, Lublin 2007, s. 169 – 177.
 31. „Etyka dziennikarska”, [w:] „Słownik wiedzy o mediach”, pod red. E. Chudzińskiego, Warszawa- Bielsko-Biała 2007, s. 464-472.
 32. „Ochrona dzieci i młodzieży”,[w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: 2008, s. 510-525.
 33. „Egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek, [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: 2008, s. 121-141.
 34. „Odpowiedzialność karna”, [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa 2008, s. 723-769.
 35. „Projektowana ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w mediach w polskim systemie prawnym, [w:] „Prawo Własności intelektualnej – Wczoraj, Dziś i Jutro”, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ pod red. J. Barty i A. Matlaka, zeszyt nr 100, Kraków 2007, s. 81-101.
 36. „Funkcjonowanie prokuratury a dostęp do informacji publicznej”, Prokuratura i Prawo 2008, nr 11, s. 78-108.
 37. „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 lipca 2007 r., IV KK 174/07”, Przegląd Prawa Publicznego 2008, nr 9, s. 84-88.
 38. „Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, a konwergencja mediów”, [w:] „Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa”, pod red. M. Gieruli i P. Szostok, tom 2, Katowice 2012, s. 373-386.
 39. „Odpowiedzialność karna za ujawnienie i wykorzystanie informacji niejawnych” (po nowelizacji), PiP 2013, z. 1, s. 65-77.
 40. „Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie dostosowania do dyrektywy europejskiej o audiowizualnych usługach medialnych (wybrane aspekty)”, Przegląd Prawa Publicznego 2013, nr 7-8, s. 31-48.
 41. „Przestępstwa prasowe. Francuska regulacja dotycząca przestępstw prasowych i jej odniesienie do polskiego systemu prawnego”, Warszawa 2013, ss. 660.
 42. „Obowiązkowa rejestracja dzienników i czasopism na gruncie ustawy Prawo prasowe”, Przegląd Sądowy 2013, nr 10
 43. Regulacje prawne dotyczące organów spółek publicznej radiofonii i telewizji zawarte w ustawie o radiofonii i telewizji oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, Przegląd Prawa Publicznego 2013, nr 12
 44. Zakaz publikacji, jako zabezpieczenie powództwa w sprawach cywilnych skierowanych przeciwko prasie, Przegląd Sądowy 2014, nr 1
 45. Prawnokarne ograniczenie wolności wypowiedzi w Polsce. (wybrane aspekty), Politeja nr 3 (25), Kraków 2013.