Obrót nieruchomościami oraz obsługa inwestycji budowlanych

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w obrocie nieruchomościami.  Oferujemy opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych związanych z obrotem nieruchomościami oraz procesem inwestycyjny,m m.in. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, umowy przedwstępne, umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, umowy inwestycyjne, umowy o roboty budowlane, umowy pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, umowy dotyczące ustanowienia służebności i ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, umowy dotyczące ustanowienia hipoteki.

Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem w doradztwie oraz udziale w negocjacjach przy wszelkich transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami. Naszym Klientom zapewniamy reprezentację przed sądami oraz organami administracji publicznej i samorządowej na każdym etapie postępowania w zakresie sporów dotyczących nieruchomości lub ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Oferujemy również doradztwo w zakresie procedury i warunków wykupu nieruchomości komunalnych od gminy lub Skarbu Państwa, procedury nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, analizę, opiniowanie i negocjowanie umów z deweloperami, doradztwo oraz reprezentację w zakresie sporów powstałych w toku prowadzonej inwestycji, zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym. Ponadto zapewniamy doradztwo i reprezentację w wszelkich postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji celu publicznego, zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, podziału i scalania nieruchomości, odrolnienia gruntów, zmiany przeznaczenia gruntów.

Due diligence (audyt prawny)

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu pełnego audytu prawnego nieruchomości oraz przedsiębiorstw. Zajmujemy się szczegółową weryfikacją dokumentacji, przygotowaniem niezbędnych analiz prawnych. Przygotowane przez nas raporty pozwalają na prawidłową ocenę stopnia ryzyka po stronie inwestora, jednocześnie mogą służyć właścicielowi do wprowadzenia procesów restrukturyzacyjnych. Proponujemy naszym Klientom praktyczne rozwiązania, które mają prowadzić do realizacji ich celów gospodarczych oraz doprowadzą do stanu zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo budowlane

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa budowlanego. Zespół naszych prawników oferuje przygotowywanie umów o roboty budowlane oraz innych umów zawieranych w procesie budowlanym, w tym m.in. umowy o prace projektowe, nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne, o sporządzenie i wykonanie projektu architektonicznego.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami administracji w celu uzyskania decyzji pozwalających na prowadzenie inwestycji budowlanych, w uzyskiwaniu wymaganych koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej, związanych z procesem budowlanym, świadczymy pomoc prawną w czynnościach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, otrzymania pozwolenia na budowę, zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto oferujemy pomoc prawną dla wykonawców robót budowlanych, deweloperów, doradztwo prawne dla zarządców nieruchomości, pośredników, architektów oraz geodetów.

Prawo spółdzielcze

Dysponujemy znaczącym doświadczeniem w zakresie kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz spółdzielni. Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie transformacji ustroju spółdzielni, dostosowania spółdzielni do aktywnych możliwości poszukiwania inwestora czy rzeczywistego uwłaszczenia członków spółdzielni. Świadczymy usługi doradcze na rzecz organów spółdzielni m.in. tworzenie i rejestracja spółdzielni, likwidacja, przekształcenia, podział oraz upadłość spółdzielni, jak również pomoc w bieżącej działalności spółdzielni m.in. opracowywanie statutów, uchwał i regulaminów. Reprezentujemy spółdzielnie w postępowaniach sądowych.

Reprywatyzacja

Kancelaria z powodzeniem prowadzi postępowania, które mają na celu odzyskanie utraconego mienia. Zajmujemy się zarówno sprawami, które dotyczą reformy rolnej, majątków opuszczonych i porzuconych, nacjonalizacji przemysłu, wywłaszczeń, mienia zabużańskiego, gruntów warszawskich jak i mienia utraconego przez ofiary Holocaustu. Kancelaria na stałe współpracuje z liderem w tym zakresie – Kancelarią Klein, Solomon & Urbach , LLC z siedzibą w Nowym Jorku.