Obrót nieruchomościami oraz obsługa inwestycji budowlanych

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w obrocie nieruchomościami.  Oferujemy opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych związanych z obrotem nieruchomościami oraz procesem inwestycyjny,m m.in. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, umowy przedwstępne, umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, umowy inwestycyjne, umowy o roboty budowlane, umowy pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, umowy dotyczące ustanowienia służebności i ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, umowy dotyczące ustanowienia hipoteki.

Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem w doradztwie oraz udziale w negocjacjach przy wszelkich transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami. Naszym Klientom zapewniamy reprezentację przed sądami oraz organami administracji publicznej i samorządowej na każdym etapie postępowania w zakresie sporów dotyczących nieruchomości lub ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Oferujemy również doradztwo w zakresie procedury i warunków wykupu nieruchomości komunalnych od gminy lub Skarbu Państwa, procedury nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, analizę, opiniowanie i negocjowanie umów z deweloperami, doradztwo oraz reprezentację w zakresie sporów powstałych w toku prowadzonej inwestycji, zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym. Ponadto zapewniamy doradztwo i reprezentację w wszelkich postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji celu publicznego, zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, podziału i scalania nieruchomości, odrolnienia gruntów, zmiany przeznaczenia gruntów.