Prawo zamówień publicznych

Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych na każdym etapie procesu udzielania zamówienia. Nasza oferta skierowana jest zarówno do zamawiających jak i wykonawców.

Dla zamawiających oferujemy wsparcie przy przygotowaniu procedur udzielania zamówień publicznych,  pomoc prawną na każdym etapie procesu udzielania zamówienia, przygotowanie wszelkiej dokumentacji przetargowej: SIWZ, ofert, umów, pomoc w wyborze odpowiedniego trybu postępowania, w określeniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, wsparcie przy weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jak również złożonych ofert. W zakresie naszych usług leży również sporządzanie opinii prawnych i udzielanie konsultacji prawnych dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, udział w komisji przetargowej, wsparcie prac komisji, sporządzanie odpowiedzi na odwołania, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Obsługa prawna dla wykonawców polega na pomocy w uzyskaniu zamówienia, dbałość o obronę interesów klienta, opracowanie strategii działania i profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania przetargowego. Nasze usługi skoncentrowane są na doradztwie przy przygotowywaniu oferty, w szczególności zaś na weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu, postanowień SIWZ, sporządzaniu pism do zamawiającego, zapytań i wniosków, jak również na sporządzaniu umów, kontroli poprawności ofert konkurencyjnych, sporządzaniu odwołań i przystąpień oraz reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami.