Prawo i postępowanie w sprawach administracyjnych

Zajmujemy się reprezentacją Klientów w toku postępowań, przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Sprawy administracyjne

Kancelaria koncentruje się na przekazywaniu swoim Klientom pełnej informacji o prawach i obowiązkach wynikających z przepisów prawa administracyjnego oraz doradza w zakresie wyboru procedury w celu ich dochodzenia lub realizacji.

Przygotowujemy opinie z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności sporządza i opiniuje uchwały, zarządzenia i inne akty wydawane przez organy jednostek samorządu terytorialnego, sporządza opinie prawne z zakresu materialnego prawa administracyjnego (prawo budowlane, gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo rolne, prawo ochrony środowiska i inne), sporządza i opiniuje umowy, porozumienia i inne czynności prawne dokonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, reprezentuje przed sądami i organami administracji publicznej. Oferujemy również obsługę gminnych jednostek organizacyjnych.

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych na każdym etapie procesu udzielania zamówienia. Nasza oferta skierowana jest zarówno do zamawiających jak i wykonawców.

Dla zamawiających oferujemy wsparcie przy przygotowaniu procedur udzielania zamówień publicznych,  pomoc prawną na każdym etapie procesu udzielania zamówienia, przygotowanie wszelkiej dokumentacji przetargowej: SIWZ, ofert, umów, pomoc w wyborze odpowiedniego trybu postępowania, w określeniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, wsparcie przy weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jak również złożonych ofert. W zakresie naszych usług leży również sporządzanie opinii prawnych i udzielanie konsultacji prawnych dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, udział w komisji przetargowej, wsparcie prac komisji, sporządzanie odpowiedzi na odwołania, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Obsługa prawna dla wykonawców polega na pomocy w uzyskaniu zamówienia, dbałość o obronę interesów klienta, opracowanie strategii działania i profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania przetargowego. Nasze usługi skoncentrowane są na doradztwie przy przygotowywaniu oferty, w szczególności zaś na weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu, postanowień SIWZ, sporządzaniu pism do zamawiającego, zapytań i wniosków, jak również na sporządzaniu umów, kontroli poprawności ofert konkurencyjnych, sporządzaniu odwołań i przystąpień oraz reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami.

Prawo energetyczne

Kancelaria oferuje obsługę prawną podmiotom zaangażowanym w przedsięwzięcia wymagające wiedzy i doświadczenia w zakresie prawa energetycznego. Nasze działania skierowane są na kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, prowadzenie postępowań w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności, występowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki, Prezesem UOKiK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Oferujemy przygotowywanie i negocjowanie umów zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne, analiz umów przyłączeniowych, negocjacji umów z dostawcami rozwiązań technicznych lub surowców, analizy umów przebudowy linii energetycznych. Doradzamy w procesach prywatyzacji i przejęć podmiotów z branży energetycznej. Przygotowujemy również analizy prawne i świadczymy pomoc w transakcjach prywatyzacyjnych, fuzjach, przejęciach oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw energetycznych.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Od wielu lat prawnicy Kancelarii pomagają zarówno wierzycielom jak i dłużnikom w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  Zajmujemy się m.in. przygotowaniem wniosków o ogłoszenie upadłości układowej i likwidacyjnej, przygotowaniu propozycji układowych czy zaskarżeniu czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli. Kancelaria może pochwalić się skutecznym przeprowadzeniem wielu postępowań układowych.

Obrót gospodarczy

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców – zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. W zależności od oczekiwań naszych Klientów zajmujemy się również biznesowymi aspektami prowadzonej przez nich działalności.

Tworzenie i obsługa spółek

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego –  na wszystkich etapach ich działalności. Doradzamy w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej odpowiedniej do charakteru i celu działalności, przy szczególnym uwzględnieniu perspektyw jej rozwoju.

Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do powstania i rejestracji podmiotu tj. umowy, statuty, formularze rejestrowe, zgłoszenia do odpowiednich organów a następnie przeprowadzamy przez cały proces aż do wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskania numeru NIP i Regon.

Zajmujemy się bieżącą obsługą prawną działalności spółek poprzez stały merytoryczny nadzór nad podejmowanymi przez spółkę czynnościami prawnymi, przygotowywaniem i nadzorowaniem zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, dokonywaniem wszelkich zmian w spółce – m. in. zmian w organach zarządu i nadzoru, w wysokości kapitału zakładowego, w aktach założycielskich a także opiniowaniem wszelkiego rodzaju zawieranych przez spółkę kontraktów.

Kancelaria ma bogate doświadczenie w przeprowadzaniu złożonych procesów przekształcenia, łączenia i podziału spółek a także procesów ich restrukturyzacji i likwidacji.

Prawo handlowe

Występujemy w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami oraz w sporach pomiędzy organami spółek. Przygotowujemy i wdrażamy zmiany umów, statutów itp. Tworzymy regulaminy zarządów i rad nadzorczych, przygotowujemy i obsługujemy zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia organów spółek.

Zapewniamy fachowe doradztwo prawne na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Bierzemy udział w spotkaniach i negocjacjach z kontrahentami biznesowymi, sporządzamy i opiniujemy umowy, starając się maksymalnie zabezpieczyć interesy naszych klientów, stosując przy tym innowacyjne i skuteczne rozwiązania, które optymalizują koszty i minimalizują ryzyko wystąpienia sporów sądowych. Sporządzamy opinie prawne, umowy przedwstępne oraz wszelkie pisma związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy. Udzielmy wsparcia prawnego przy uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń.

Kancelaria prowadzi zindywidualizowane doradztwo administracyjno – strategiczne na każdym etapie procesów inwestycyjnych obsługiwanych w różnych branżach zarówno w kraju jak i za granicą. Proponujemy kreatywne i optymalne rozwiązania, analizując każdy problem prawny interdyscyplinarnie.

Świadczymy usługi w zakresie zastępstwa prawnego przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, przed organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

Prawo antymonopolowe

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego –  na każdym etapie ich działalności. Doradzamy we wszystkich obszarach polskiego i europejskiego prawa konkurencji oraz reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach antymonopolowych przed UOKiK oraz sądami powszechnymi.

Zajmujemy się sprawami z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej na rynku, koncentracji przedsiębiorców, pomocy publicznej oraz zbiorowych interesów konsumentów.

Prawo nowych technologii, prawo IT

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego przy wdrażaniu projektów opartych o zastosowanie nowych technologii. Przygotowujemy, negocjujemy oraz opiniujemy umowy, których przedmiotem jest wdrożenie systemów informatycznych, dostawa i instalacja oprogramowania, sprzętu informatycznego, świadczenie usług serwisowych, a także tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych. Doradzamy przy sporządzeniu bądź wyborze umów licencyjnych, a także umów outsourcingu informatycznego (w tym cloud computing). Każdy klient jest traktowany przez nas indywidualnie, dostosowujemy standardowe systemy do specyficznych potrzeb.

Tworzymy i opiniujemy regulaminy sklepów internetowych o zasięgu krajowym i globalnym. Opracowujemy polityki ochrony prywatności, cookies i danych osobowych a także instrukcje zarządzania systemem informatycznym. Przygotowujemy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz opinie prawne i audyty z zakresu ochrony danych osobowych. Doradzamy naszym klientom, w przygotowaniu wniosków do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (np. rejestracja, zmiana, aktualizacja zbioru danych osobowych), reprezentujemy w postępowaniach przed GIODO. Prowadzimy również postępowania cywilne i karne związane z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Nasi prawnicy posiadają ponadto dogłębną wiedze w zakresie prawa własności intelektualnej w branży IT – znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawo autorskie, domeny internetowe – co pozwala na kompleksowa obsługę podmiotów działających w branży informatycznej. Tworzymy umowy i prowadzimy spory sądowe których przedmiotem są prawa własności intelektualnej w branży IT.

Prawo własności intelektualnej

Prawnicy Kancelarii posiadają rozległą i niezbędną, na szybko rozwijającym się rynku mediów, wiedzę z zakresu praw na dobrach niematerialnych. Specjaliści w tej dziedzinie udzielają porad prawnych i reprezentują klientów w takich obszarach jak: prawo autorskie w Internecie, prawo prasowe, ochrona praw autorskich, prawa pokrewne, prawo autorskie osobiste i majątkowe, prawa autorskie zależne.

Kancelaria świadczy w tym zakresie szeroki wachlarz usług prawnych polegających mi.in. na sporządzaniu opinii, udzielaniu wsparcia merytorycznego przy projektowaniu umów i negocjacjach, prowadzeniu spraw sądowych o ochronę majątkową i niemajątkową dóbr osobistych, wizerunku oraz dobrego imienia, a także o odszkodowania za naruszanie praw autorskich i pokrewnych.

Prezentujemy strategiczne podejście, uwzględniające rolę dóbr niematerialnych w przedsiębiorstwach, które pozwala nam wybierać właściwe rozwiązania dla klientów. Dokonujemy analizy ryzyka wkroczenia przez klienta w zakres ochrony cudzych praw własności intelektualnej. Oceniamy planowane działania marketingowe w świetle prawa  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sporządzamy regulaminy akcji promocyjnych i reklamowych, jak również dokonujemy oceny prawnej bieżących projektów, mających na celu promocję.

Prawo własności przemysłowej

Jednym z obszarów naszej działalności jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej z zakresu uzyskiwania, zachowywania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności do: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, patentów, nazw handlowych oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych, które niejednokrotnie tworzą niezmiernie wartościową część przedsiębiorstwa.

Nasi prawnicy opracowują opinie prawne oraz umowy z zakresu prawa własności przemysłowej, w szczególności umowy obejmujące zbycie praw, umów licencyjnych, korzystanie z patentów, znaków towarowych, programów komputerowych, a także regulaminy znaków towarowych i inne. Przeprowadzamy efektywne audyty praw własności przemysłowej oraz prowadzimy poszukiwania w bazach i rejestrach praw własności przemysłowej.

Przygotowujemy zgłoszenia rejestracyjne znaków towarowych i wzorów przemysłowych zarówno w procedurach polskich, międzynarodowych jak i wspólnotowych.

Fuzje i przejęcia (M&A)

Kancelaria prowadzi obsługę prawną inwestycji, polegających na sprzedaży oraz zakupie akcji (w tym również w obrocie publicznych) lub udziałów, jak również przedsiębiorstw poprzez ich zakup lub połączenie z nabywcą. TKiW doradza zarówno w typowych procesach fuzji i przejęć, jak również w ramach transakcji nabycia przedsiębiorstwa w toku postępowań upadłościowych oraz procesów naprawczych i restrukturyzacyjnych.

TKiW oferuje pomoc i profesjonalne doradztwo na każdym etapie projektów M&A , w tym w zakresie planowania podatkowego.

 

Postępowania sądowe, arbitrażowe i egzekucyjne

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, rodzinnych i pracowniczych. Uczestniczymy również w arbitrażu zarówno krajowym jak i międzynarodowym prowadzonym pod regulaminami większości instytucji arbitrażowych.

Sprawy cywilne

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów we wszelkich postępowaniach z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego w tym m. in. sprawy o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o ochronę własności i posiadania, o stwierdzenie nabycia spadku, o ochronę dóbr osobistych, o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku i o zachowek. Prowadząc postępowania kładziemy nacisk na zabezpieczenie interesów Klienta, proponując odpowiednią strategię i kierunek działania.

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria bierze czynny udział w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, reprezentując swoich Klientów w tak ważnej dla nich sferze życiowej jaką są ich stosunki osobiste i majątkowe związane z założeniem rodziny oraz posiadaniem dzieci. Nie bez znaczenia jest fakt, że tego typu sprawy wymagają od pełnomocnika szczególnej wrażliwości, a jednocześnie stanowczości przy uwzględnianiu interesów Klienta. Jesteśmy zdania, że sprawy o charakterze rodzinnym dodatkowo wymagają od prawnika odpowiedniego przygotowania psychologicznego, stąd nasz zespół uczestniczy w szkoleniach także i z tej dziedziny.

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji w zakresie stosunków pomiędzy małżonkami – ze szczególnym uwzględnieniem procesów o rozwód i o separację, o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej (również z datą wsteczną) i podziału majątku dorobkowego (w tym ustaleniem nierównych w nim udziałów). Służymy doradztwem i reprezentacją w sprawach alimentacyjnych, o ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi oraz związanych z przyznaniem, pozbawieniem, ograniczeniem i zawieszeniem władzy rodzicielskiej.

W ramach reprezentacji w sprawach o charakterze rodzinnym i opiekuńczym Kancelaria stawia duży nacisk na prowadzenie negocjacji pozasądowych.

Prawo pracy

W sprawach pracowniczych reprezentujemy zarówno pracodawców jak i pracowników. Zajmujemy się roszczeniami z tytułu zaległego wynagrodzenia, mobbingu i dyskryminacji, jak również restrukturyzacją i przenoszeniem zakładów pracy, a także problemami z obsługą pracowników zagranicznych.

Postępowanie egzekucyjne

Najczęściej samo zwycięstwo w procesie sądowym lub pozasądowym, w wyniku którego wydane zostaje orzeczenie, albo zawarta jest ugoda, nie jest wystarczające do właściwej ochrony praw strony.

Kancelaria TKIW Paweł Tyniec i Wspólnicy zajmuje się kompleksową obsługą na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego. Duże doświadczenie w windykacji należności oraz aktywna współpraca z komornikami pozytywnie wpływa na stopień zaspokojenia reprezentowanych przez nas wierzycieli. Z drugiej strony, dobra znajomość prawa, jak również stosowanych oraz sprawdzonych w praktyce mechanizmów ochrony dłużników przed wszelakimi bezprawnymi działaniami windykatorów powoduje, że nasi Klienci posiadający zobowiązania wobec osób trzecich mogą liczyć na profesjonalną i skuteczną pomoc prawną.